top of page

חדשות, מאמרים ועדכונים

גישת בתי המשפט לראיות גנטיות

בית המשפט מכיר במורכבות המובנית של ראיות ה-DNA וביכולתו המוגבלת לבחון אותן לעומק באופן אובייקטיבי. ניתן לכך ביטוי בדברי בית המשפט בע"פ...

bottom of page